પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા


અ.નં.તાલુકાનું નામવર્ષવરસાદના દિવસવરસાદ મી.મી.
,,ર૦૦૦-૨૪૯
,,ર૦૦૧-૪૬૬
,,ર૦૦ર-૪૩૬
,,ર૦૦૩-૧૧૭૨
,,ર૦૦૪-૮૩૫
,,ર૦૦૫-૧૪૪૦
,,ર૦૦૬-૯૯૭
,,ર૦૦૭-૧૦૨૫
''ર૦૦૮-૧૦૭૦
૧૦''ર૦૦૯-૧૦૦૮
૧૧''ર૦૧૦-૯૭૦
૧૨''ર૦૧૧-૧૨૨૫
૧૩''ર૦૧ર-૧૧૦૦
૧૪''ર૦૧૩-૧૨૦૪
૧૫''૨૦૧૪-૧૦૫૦
૧૬''૨૦૧૫-૧૨૦૨
૧૭''૨૦૧૬-૧૧૪૭
૧૮''૨૦૧૭-૧૧૮૦