પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

અ.નં.  તાલુકો  હોસ્પિટલ / દવાખાનાનું નામ  દાખલ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા  સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્યા 
પેટલાદ  ૫શુદવાખાના / પ્રાથમિક ૫શુ સારવાર કેન્દ્ર  ૧૮૦૧૮