પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

અ.નં.  ગામની સંખ્યા  ગાય  ભેંસ  બળદ  ઘેટાં- બકરા  ઉંટ  મરઘા (પોલ્ટ્રી)  ગધેડું- કુતરા  ઘોડા  અન્ય 
૫૭ ર૧૩૦૫  ૬૬રર૬  ૪૭૧૭ ૧૯૧૩ર  ર૭૬  ૨૦૦૦૦૦ ૯૬૭ ૧૯ -