પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

અ.નં.  રસીનું નામ  રસીકરણ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા 
એચ. એસ.  ૩૫૮૭૨
ઈ.ટી. 
એફ.એમ.ડી.  ૪૦૦૦
હડકવા (એ.આર.વી.) 
બી.કયુ.