પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

અ.નં.  તાલુકો  શિબીરનું નામ  સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા  લીભ લીધેલ ૫શુ પાલકોની સંખ્યા  નાણાંકીય ખર્ચ 
પેટલાદ  ૫શુ સંવર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૩૦૭ ૬૦૦૦૦
૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર  ૯૪૦ ૩૮૪ ૨૪૦૦૦
કેન્દ્ર પુરસ્કૃત આઈ એન્ડ સી.સી.એન્ડ પી. શિબીર  ૩૬૫ ૧૦૦૦૦
૫શુ આરોગ્ય મેળા  ૩૭૬૧ ૧૪૯૨ ૩૦૦૦૦