પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

અ.નં.  તાલકાનું નામ  ગામનું નામ  આંગણવાડીનું નામ  સરનામુ  સંચાલકનું નામ  ફોન નંબર 
પેટલાદ  ભારેલ  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી કલ્પનાબેન એ. રાઠોડ  ૯૯૦૯૮૭૧૮૧૫
પેટલાદ  ધર્મજ  વણકરવાસ  વણકરવાસ  શ્રી જશીબેન એ. જાદવ  ૨૪૫૪૭૨
પેટલાદ  ધર્મજ  નવા ૫રા  નવા ૫રા  શ્રી નાનીબેન કે.ઠાકોર  ૨૪૪૫૯૨
પેટલાદ  ધર્મજ  ભોઈવાસ  ભોઈવાસ  શ્રી લીલાબેન આર. રાઠોડ  ૨૪૫૦૮૪     ૯૩૨૮૯૮૫૨૩૭
પેટલાદ  ધર્મજ  છારોડીયા ૫રા  છારોડીયા ૫રા  શ્રી કલ્પનાબેન સી. વ્યાસ  ૨૪૫૮૭૭
પેટલાદ  ધર્મજ  જુનો વાઘરીવાસ  જુનો વાઘરીવાસ  શ્રી રંજનબેન જે. રોહિત  ૩૨૦૬૫૩
પેટલાદ  ધર્મજ  રોહિતવાસ  રોહિતવાસ  શ્રી પુષ્પાબેન કે. મકવાણા  ૨૨૧૬૪૨
પેટલાદ  ધર્મજ  લોટીયાપુરા  લોટીયાપુરા  શ્રી ગીતાબેન જે. ચૌહાણ  ૨૪૫૫૯૨
પેટલાદ  ધર્મજ  કૃષ્ણ નગર  કૃષ્ણ નગર  શ્રી શકુબેન એચ. ૫ટેલ  ૨૪૪૩૦૫
૧૦ પેટલાદ  ધર્મજ  ડાભી પુરા  ડાભી પુરા  શ્રી કોકીલાબેન આર. ઠકકર  ૨૪૫૮૩૦
૧૧ પેટલાદ  ધર્મજ  મહીજીપુરા  મહીજીપુરા  શ્રી અરૂણાબેન સી.જાદવ  ૨૪૫૪૩૫
૧૨ પેટલાદ  ધર્મજ  ઉમિયાપુરા  ઉમિયાપુરા  જગ્યા ખાલી   
૧૩ પેટલાદ  ધર્મજ  ટેલરપુરા  ટેલરપુરા  જગ્યા ખાલી   
૧૪ પેટલાદ  ખડાણા  વણકરવાસ  વણકરવાસ  શ્રી નયનાબેન આર. ૫રમાર   
૧૫ પેટલાદ  ખડાણા  તાડીયાપુરા  તાડીયાપુરા  શ્રી ગીતાબેન પી. વાળંદ  ૨૫૨૮૩૦
૧૬ પેટલાદ  ખડાણા  ભોઈવાસ  ભોઈવાસ  જગ્યા ખાલી   
૧૭ પેટલાદ  ખડાણા  સરદારપુરા  સરદારપુરા  શ્રી સરોજબેન પી. ૫રમાર  ૨૫૧૩૯૫
૧૮ પેટલાદ  ખડાણા  ભકિતપુરા  ભકિતપુરા  જગ્યા ખાલી   
૧૯ પેટલાદ  ખડાણા  ચૌહાણપુરા  ચૌહાણપુરા  જગ્યા ખાલી   
૨૦ પેટલાદ  વડદલા  કડવાપુરા  કડવાપુરા  શ્રી કૈલાસબેન એમ. મકવાણા  ૨૪૪૯૧૯
૨૧ પેટલાદ  વડદલા  તોરણીયાકુઈ  તોરણીયાકુઈ  શ્રી નિર્મળાબેન એસ. જાદવ   
૨૨ પેટલાદ  વડદલા  કાશીપુરા  કાશીપુરા  શ્રી મીનાબેન જે. સથાર   
૨૩ પેટલાદ  વડદલા  ઈન્દીરા કોલોની  ઈન્દીરા કોલોની  શ્રી ભાનુબેન એ. રોહિત  ૩૧૪૫૬૯
૨૪ પેટલાદ  વડદલા  વાઘરીવાસ  વાઘરીવાસ  શ્રી મનીષાબેન પી.પંડયા  ૨૪૪૫૭૬
૨૫ પેટલાદ  વડદલા  રોહિત વાસ  રોહિત વાસ  જગ્યા ખાલી   
૨૬ પેટલાદ  કણિયા  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી ઉર્વશીબેન એમ. વણકર  ૨૪૫૯૧૦
૨૭ પેટલાદ  કણીયા  સીમવિસ્તાર  સીમવિસ્તાર  જગ્યા ખાલી   
૨૮ પેટલાદ  દંતેલી  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી રમીલાબેન વી. ૫ટેલ  ૨૪૯૬૭૧
૨૯ પેટલાદ  દંતેલી  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી માલવીકાબેન કે. ગૌસ્વામી  ૨૨૫૦૨૭
૩૦ પેટલાદ  ભુરાકુઈ  રવાપુરા  રવાપુરા  શ્રી પ્રેમલત્તાબેન એસ. સોનારા  ૨૬૦૨૩૨
૩૧ પેટલાદ  ભુરાકુઈ  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી પારૂલબેન ડી. પારેખ  ૨૪૯૬૪૩
૩૨ પેટલાદ  ભુરાકુઈ  કોલોની ભાથીજી ફળીયું  કોલોની ભાથીજી ફળીયું  જગ્યા ખાલી   
૩૩ પેટલાદ  ધૈર્યપુરા  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી માણેકબેન કે. સોલંકી  ૨૪૧૭૨૫    ૨૪૯૭૦૦
૩૪ પેટલાદ  ધૈર્યપુરા  ઝડીયા સીમ  ઝડીયા સીમ  જગ્યા ખાલી   
૩૫ પેટલાદ  સુંદરા  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી કોકિલાબેન પી. વાળંદ  ૨૪૯૮૭૨
૩૬ પેટલાદ  સુંદરા  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી નીરૂબેન જે. ૫ટેલ  ૨૪૯૬૭૯
૩૭ પેટલાદ  માનપુરા  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી વર્ષાબેન વી. ઠાકોર  ૨૯૦૬૩૮   ૨૪૬૮૨૮
૩૮ પેટલાદ  માનપુરા  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી જગ્યા ખાલી   
૩૯ પેટલાદ  માણજ  ગામમાં  ગામમાં  શ્રી પ્રેમિલાબેન સી. ૫ટેલ   
૪૦ પેટલાદ  માણજ  વણકરવાસ  વણકરવાસ  શ્રી કમળાબેન પી. રોહિત  ૨૪૯૭૨૨
૪૧ પેટલાદ  માણજ  શ્રીજીપુરા  શ્રીજીપુરા  શ્રી જગ્યા ખાલી   
૪૨ પેટલાદ  સુંદરણા  શંકરપુરા  શંકરપુરા  શ્રી શોભાનાબેન ડી. પ્રજા૫તિ   
૪૩ પેટલાદ  સુંદરણા  વણકરવાસ નાની કોલોની  વણકરવાસ નાની કોલોની  શ્રી સવિતાબેન એન. વણકર  ૩૨૫૪૯૩    ૯૯૨૫૦૮૯૮૯૪
૪૪ પેટલાદ  સુંદરણા  મોટી કોલોની  મોટી કોલોની  શ્રી જશીબેન ડી. પ્રજા૫તિ   
૪૫ પેટલાદ  સુણાવ  વણકરવાસ  વણકરવાસ  શ્રી ઉષાબેન પી. મકવાણા   
૪૬ પેટલાદ  સુણાવ  કુંભારીયા  કુંભારીયા  શ્રી અંજનાબેન ડી.૫ટેલ  ૨૩૫૨૫૯
૪૭ પેટલાદ  સુણાવ  વાઘરીવાસ  વાઘરીવાસ  શ્રી સુમનબેન સી. તળ૫દા  ૨૯૦૦૫૪
૪૮ પેટલાદ  સુણાવ  સત્તરગડી સીમ  સત્તરગડી સીમ  શ્રી સરોજબેન એ. મકવાણા  ૨૩૫૯૮૦
૪૯ પેટલાદ  સુણાવ  મહીજીપુરા  મહીજીપુરા  શ્રી જગ્યા ખાલી   
૫૦ પેટલાદ  પોરડા  ઈન્દીરા કોલોની  ઈન્દીરા કોલોની  શ્રી અલ્પાબેન સી. પારેખ  ૨૪૭૯૫૨
 
  આગળ જુઓ