પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

અનં. તાલુકાનું નામ  ગામનું નામ  શિક્ષકનું નામ  શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ  સરનામું 
પેટલાદ પેટલાદ પ્રવિણભાઇ લલ્લુભાઇ પટેલ  તાલુકા શાળા તાલુકા શાળા
પેટલાદ પેટલાદ ચંદ્રિકાબેન પોપટલાલ મકવાણા  તાલુકા શાળા તાલુકા શાળા
પેટલાદ પેટલાદ કૌશિકાબેન હેમાંગચંદ્ર ત્રિવેદી  તાલુકા શાળા તાલુકા શાળા
પેટલાદ પેટલાદ રંજનબેન મોહનભાઇ મેકવાન તાલુકા શાળા તાલુકા શાળા
પેટલાદ પેટલાદ પ્રવિણાબેન કાંતિલાલ કાછીયા  તાલુકા શાળા તાલુકા શાળા
પેટલાદ પેટલાદ લીલાબેન ફીલીપભાઇ પરમાર  તાલુકા શાળા તાલુકા શાળા
પેટલાદ પેટલાદ અંજનાબેન સોમાભાઇ વાઘેલા  તાલુકા શાળા તાલુકા શાળા
પેટલાદ પેટલાદ હસુબેન મણીભાઇ પરમાર  તાલુકા શાળા તાલુકા શાળા
પેટલાદ પેટલાદ રાજેશકુમાર પરસોત્તમ પરમાર  વાલ્મિકી વર્ગ વાલ્મિકી વર્ગ
૧૦ પેટલાદ પેટલાદ ચેતનાબેન જગમોહનદાસ શાહ  વાલ્મિકી વર્ગ વાલ્મિકી વર્ગ
૧૧ પેટલાદ પેટલાદ ખુશાલભાઇ પ્રભુદાસ વણકર  વાલ્મિકી વર્ગ વાલ્મિકી વર્ગ
૧૨ પેટલાદ પેટલાદ રક્ષાબેન ઠાકોરલાલ શાહ  વાલ્મિકી વર્ગ વાલ્મિકી વર્ગ
૧૩ પેટલાદ પેટલાદ ગીતાબેન પરસોત્તમદાસ તલાટી  વાલ્મિકી વર્ગ વાલ્મિકી વર્ગ
૧૪ પેટલાદ પેટલાદ રતનબેન કુબેરભાઇ પરમાર  વાલ્મિકી વર્ગ વાલ્મિકી વર્ગ
૧૫ પેટલાદ પેટલાદ મંજુલાબેન પુંજાભાઇ મેકવાન  બ્રા. નં.૨ બ્રા. નં.૨
૧૬ પેટલાદ પેટલાદ મધુબેન કરસનભાઇ વણકર  બ્રા. નં.૨ બ્રા. નં.૨
૧૭ પેટલાદ પેટલાદ જ્યોત્સનાબેન શંકરલાલ પ્રજાપતિ  દેવકૂવા દેવકૂવા
૧૮ પેટલાદ પેટલાદ અંજનાબેન પુરસોત્તમદાસ પારેખ દેવકૂવા દેવકૂવા
૧૯ પેટલાદ પેટલાદ પુષ્પાબેન શંકરભાઇ પરમાર  દેવકૂવા દેવકૂવા
૨૦ પેટલાદ પેટલાદ અશોકભાઇ ડાહ્યાભાઇ પ્રજાપતિ  દેવકૂવા દેવકૂવા
૨૧ પેટલાદ પેટલાદ નિર્મળાબેન કેશવલાલ પરમાર  બ્રા.નં.૩ બ્રા.નં.૩
૨૨ પેટલાદ પેટલાદ ધર્મિષ્ઠાબેન ભરતભાઇ શાહ  બ્રા.નં.૩ બ્રા.નં.૩
૨૩ પેટલાદ પેટલાદ ચંદ્રિકાબેન સોમાભાઇ પટેલ  બ્રા.નં.૭ બ્રા.નં.૭
૨૪ પેટલાદ પેટલાદ મિનાક્ષીબેન રાવજીભાઇ પટેલ બ્રા.નં.૭ બ્રા.નં.૭
૨૫ પેટલાદ પેટલાદ નિર્મળાબેન ફ્રાન્સિભાઇ મેકવાન બ્રા.નં.૭ બ્રા.નં.૭
૨૬ પેટલાદ પેટલાદ સુશીલાબેન બેચરભાઇ પ્રજાપતિ  બ્રા.નં.૭ બ્રા.નં.૭
૨૭ પેટલાદ પેટલાદ દક્ષાબેન રમણભાઇ કો.પટેલ  બ્રા.નં.૭ બ્રા.નં.૭
૨૮ પેટલાદ પેટલાદ પુષ્પાબેન મગનભાઇ વાઘેલા  બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૨૯ પેટલાદ પેટલાદ સવિતાબેન પુંજાભાઇ મકવાણા  બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૦ પેટલાદ પેટલાદ વિમળાબેન કાન્તીભાઇ મકવાણા  બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૧ પેટલાદ પેટલાદ વિનુભાઇ મૂળજીભાઇ પરમાર  બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૨ પેટલાદ પેટલાદ કિરીટભાઇ વિઠ્ઠલભાઇ ખ્રિસ્તી બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૩ પેટલાદ પેટલાદ રમણભાઇ મોતીભાઇ બારોટ બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૪ પેટલાદ પેટલાદ રમીલાબેન વિનોદભાઇ મકવાણા બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૫ પેટલાદ પેટલાદ મિક્ષાબેન શીવાભાઇ પરમાર બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૬ પેટલાદ પેટલાદ અનિલભાઇ ધનજીભાઇ મકવાણા બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૭ પેટલાદ પેટલાદ રેખાબેન પરસોત્તમભાઇ પરમાર  બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૮ પેટલાદ પેટલાદ પિંકલભાઇ પરસોત્તમભાઇ પરમાર  બ્રા.નં.૯ બ્રા.નં.૯
૩૯ પેટલાદ પેટલાદ સુસન્તાબેન વિલ્યમભાઇ સોલંકી  બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧ બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧
૪૦ પેટલાદ પેટલાદ શારદાબેન પાઉલભાઇ પરમાર  બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧ બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧
૪૧ પેટલાદ પેટલાદ મિનાક્ષીબેન કનુભાઇ વણકર  બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧ બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧
૪૨ પેટલાદ પેટલાદ હન્નાબેન શંકરભાઇ વણકર  બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧ બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧
૪૩ પેટલાદ પેટલાદ હંસાબેન ખોડાભાઇ પરમાર  બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧ બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧
૪૪ પેટલાદ પેટલાદ મહેશભાઇ રણછોડભાઇ મકવાણા બ્રાન્ચ કુમાર નં.૨ બ્રાન્ચ કુમાર નં.૨
૪૫ પેટલાદ પેટલાદ નીરૂબેન રતિલાલ વણકર  બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧ બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧
૪૬ પેટલાદ પેટલાદ દક્ષાબેન લીમસિંગભાઇ માલ  બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧ બ્રાન્ચ કુમાર નં.૧
૪૭ પેટલાદ પેટલાદ સરોજબેન મહીજીભાઇ ચૌહાણ  ખંભાતી ભાગોળ ખંભાતી ભાગોળ
૪૮ પેટલાદ પેટલાદ કોકિલાબેન નરસિંહભાઇ કાછીઆ ખંભાતી ભાગોળ ખંભાતી ભાગોળ
૪૯ પેટલાદ પેટલાદ જશભાઇ હરખાભાઇ વણકર  બ્રાન્ચ નં.૬ બ્રાન્ચ નં.૬
૫૦ પેટલાદ પેટલાદ શાંતાબેન હરખાભાઇ પરમાર  બ્રાન્ચ નં.૬ બ્રાન્ચ નં.૬
 
  આગળ જુઓ