પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઈ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

અ.નં.  ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું નામ 
પંડોળી  લાખા તળાવ 
પંડોળી  રાશ તળાવ 
આશી  રઢિયા તળાવ 
બામરોલી  કાણીયા તળાવ 
બામરોલી  ગજા તળાવ 
આશી  કુંભારીયા તળાવ 
ધર્મજ  ઉમેડી તળાવ 
ધર્મજ  વડેક તળાવ 
ધર્મજ  વારુ તળાવ 
૧૦ રૂપિયાપુરા  વઢિયા તળાવ 
૧૧ ભુરાકોઈ  એરજી તળાવ 
૧૨ સુંદરણા  ગામ તળાવ 
૧૩ ધર્મજ  વલીયારી તળાવ 
૧૪ આશી  ઉંડી તળાવ