પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ પંચાયત શાખા શાખાની સં૫ર્ક માહિતી

શાખાની સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુ - તાલુકા પંચાયત પેટલાદ મુ.પો.પેટલાદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૪૫૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - પેટલાદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૭-રર૪૦૧૭
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

અ.નં. અધિકારીનું નામ અધિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર ઈ-મેઈલ મોબાઈલ નંબર
શ્રી વિકાસ એસ.પ્રજાપતિ મ.તા.વિ.અધિ. ૦ર૬૯૭-રર૪૦૧૭ tdo-petlad@gswan.gov.in૯૯૯૮૬૬૧૪૧૬
શ્રી એસ. ડી. દેસાઈ નાયબ ચીટનીશ રર૪૦૧૭ tdo-petlad@gswan.gov.in 
શ્રી એસ. વી. ૫ટેલ કેળવણી નિરીક્ષક રર૪૦૧૭ tdo-petlad@gswan.gov.in 
શ્રી યુ. એસ. ૫ટેલ વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત) રર૪૦૧૭ tdo-petlad@gswan.gov.in 
શ્રી જે. ડી. ૫ટેલ નાયબ હિસાબનીશ રર૪૦૧૭ tdo-petlad@gswan.gov.in 
શ્રી એચ. એચ. ૫ટેલ આંકડા મદદનીશ રર૪૦૧૭ tdo-petlad@gswan.gov.in 
શ્રી એમ. કે. વસાવા અધિક મદદનીશ ઈજનેર રર૪૦૧૭ tdo-petlad@gswan.gov.in 
શ્રી આર. એમ. ૫ટેલ અધિક મદદનીશ ઈજનેર રર૪૦૧૭ tdo-petlad@gswan.gov.in