પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

અધિકારી નું નામઅધિકારીનો હોદ્દોસરનામુંફોન નંબરફેક્સ નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી વિનોદ.એ. ચકલાસીયાતા.વિ.અ.શ્રીતાલુકા વિકાસ અધિકારી તાલુકા પંચાયત, પેટલાદ.૦૨૬૯૭ - ૨૨૪૦૧૭-