પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા શાળા કોલેજોની માહિતી

શાળા કોલેજોની માહિતી

પ્રાથમિક શાળાઓ ૫૫
માઘ્યમિક શાળાઓ ૨૮
ઉચ્ચતર માઘ્યમિક ૧૭૪
જવાહર નવોદય વિદ્યાલય
આર્ટસ /સાયન્સ કોલેજ
પી.ટી.સી.કોલેજ
આશ્રમશાળા