પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા વસ્તી વિષયક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુ - તાલુકા પંચાયત પેટલાદ મુ.પો.પેટલાદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૪૫૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - પેટલાદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૭-રર૪૦૧૭
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી આર.ડી.ડામોર આંકડા મદદનીશ ૦ર૬૯૭-૨૨૪૦૧૭ - ૯૬૨૪૨૫૦૪૮૧