પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા અંદાજ૫ત્ર

પેટલાદ તાલુકા પંચાયતનું સને ર૦૧૭-૧૮ નુ સુધારેલ અને ર૦૧૮-૧૯ નુ અસલ અંદાજ૫ત્ર

અ.નં. વિગત સને ર૦૧૭-૧૮ વર્ષનુ સુધારેલ અંદાજ૫ત્ર સને ર૦૧૮-ર૦૧૯ વર્ષનુ અસલ અંદાજ૫ત્ર
વર્ષની શરૂઆતની ઉઘડતી સિલક ૧૦૮૩૫૬૫૧૦૧૦૭૪૮૪૧૧૦
વર્ષ દરમ્યાન અંદાજીત આવક ૭૦૮૭૨૨૫૧૬૭૨૫૬૪૨૫૧૬
કુલ સિલક ૮૧૭૦૭૯૦૨૬૮૩૩૧૨૬૬૨૬
વર્ષ દરમ્યાન અંદાજીત ખર્ચ ૭૦૯૫૯૪૯૧૬૭૨૮૧૭૪૯૧૬
વર્ષના અંતે અંદાજીત બંધ સિલક ૧૦૭૪૮૪૧૧૦૧૦૪૯૫૧૭૧૦