પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ તાલુકા વિષે વસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્‍તી ગણતરી ૨૦૧૧ : પેટલાદ
અ.નં. ગામનુ’ નામ કુલ સંખ્‍યા કુલ પુરુષો કુલ સ્‍ત્રીઓ અનુ જાતિ અનુ જાતિ પુરુષો અનુ જાતિ સ્‍ત્રીઓ અ.જ.જાતિ અ જ જાતિ ૫રુષો અ જ જાતિ સ્‍ત્રીઓ
ડેમોલ ૨૭૦૨ ૧૩૯૩ ૧૩૦૯ ૨૨૫ ૧૧૧ ૧૧૪ ૩૫ ૧૮ ૧૭
ચાંગા ૭૫૩૬ ૩૯૬૧ ૩૫૭૫ ૯૨૨ ૪૯૮ ૪૨૪ ૨૭ ૧૫ ૧૨
પાડગોલ ૫૯૫૧ ૩૦૪૫ ૨૯૦૬ ૧૧૫ ૫૭ ૫૮ ૧૬
સંજાયા ૪૦૧૪ ૨૧૦૧ ૧૯૧૩ ૨૪૮ ૧૨૭ ૧૨૧
બામરોલી ૩૬૩૦ ૧૮૪૦ ૧૭૯૦
મહુડીયાપુરા ૨૬૭૫ ૧૩૫૭ ૧૩૧૮
રાવલી ૪૭૫૭ ૨૪૪૨ ૨૩૧૫ ૭૨ ૩૯ ૩૩ ૨૫ ૧૫ ૧૦
ઘુંટેલી ૨૪૪૭ ૧૨૯૩ ૧૧૫૪ ૯૭ ૫૩ ૪૪ ૩૧ ૧૯ ૧૨
મહેળાવ ૧૨૬૪૧ ૬૬૦૧ ૬૦૪૦ ૬૫૮ ૩૪૪ ૩૧૪ ૨૦૪ ૧૦૧ ૧૦૩
૧૦ બાંધણી ૯૧૦૦ ૪૭૩૭ ૪૩૬૩ ૩૯૦ ૨૦૭ ૧૮૩ ૨૧ ૧૦ ૧૧
૧૧ રવીપુરા ૧૪૬૦ ૭૪૬ ૭૧૪
૧૨ મોરડ ૪૫૭૬ ૨૩૯૧ ૨૧૮૫ ૧૭૦ ૯૧ ૭૯
૧૩ પોરડા ૩૮૩૬ ૨૦૦૮ ૧૮૨૮ ૧૪૬ ૭૩ ૭૩
૧૪ સુણાવ ૫૫૪૫ ૨૮૯૭ ૨૬૪૮ ૪૯૨ ૨૫૭ ૨૩૫ ૨૭ ૧૯
૧૫ વીશ્‍નોલી ૩૭૩૫ ૧૯૦૮ ૧૮૨૭ ૯૭ ૪૭ ૫૦
૧૬ અરડી ૩૧૬૧ ૧૬૪૧ ૧૫૨૦ ૨૫૬ ૧૩૬ ૧૨૦
૧૭ સીંહોલ ૬૦૫૧ ૩૧૭૮ ૨૮૭૩ ૨૯૬ ૧૫૨ ૧૪૪ ૧૭ ૧૦
૧૮ વટાવ ૨૪૮૪ ૧૩૦૭ ૧૧૭૭ ૨૩૫ ૧૧૯ ૧૧૬
૧૯ પાળજ ૯૭૮૧ ૫૧૩૧ ૪૬૫૦ ૧૬૮ ૮૮ ૮૦
૨૦ સીલવાઇ ૨૦૭૫ ૧૦૩૧ ૧૦૪૪ ૧૧
૨૧ આમોદ ૩૭૧૮ ૧૯૨૪ ૧૭૯૪ ૩૭૯ ૨૧૨ ૧૬૭
૨૨ જેસરવા ૧૯૦૩ ૯૯૬ ૯૦૭ ૧૯૧ ૯૯ ૯૨
૨૩ ઇસરામા ૩૩૦૬ ૧૭૦૫ ૧૬૦૧ ૫૪૬ ૨૭૯ ૨૬૭ ૩૫ ૧૭ ૧૮
૨૪ રંગાઇપુરા ૪૬૫૦ ૨૪૪૬ ૨૨૦૪ ૫૨૮ ૨૮૧ ૨૪૭ ૭૫ ૪૦ ૩૫
૨૫ ભવાનીપુરા ૩૧૬૯ ૧૬૫૬ ૧૫૧૩ ૩૧૫ ૧૭૧ ૧૪૪
૨૬ ફાંગણી ૩૫૯૨ ૧૯૧૦ ૧૬૮૨ ૪૩૪ ૨૪૬ ૧૮૮
૨૭ ભાટીયેલ ૨૨૫૭ ૧૧૭૭ ૧૦૮૦ ૩૪૩ ૧૭૯ ૧૬૪ ૫૧ ૨૭ ૨૪
૨૮ અગાસ ૨૮૧૮ ૧૪૭૨ ૧૩૪૬ ૧૧૮ ૬૧ ૫૭
૨૯ બોરીયા ૪૯૫૯ ૨૫૯૭ ૨૩૬૨ ૬૫૭ ૩૪૮ ૩૦૯ ૧૩
૩૦ આશી ૩૯૪૬ ૨૦૬૨ ૧૮૮૪ ૪૭૧ ૨૪૮ ૨૨૩ ૭૯ ૪૪ ૩૫
૩૧ દંતાલી ૨૧૦૦ ૧૧૧૫ ૯૮૫ ૧૯૭ ૧૦૭ ૯૦ ૬૯ ૩૮ ૩૧
૩૨ શેખડી ૧૩૮૨ ૨૭૪ ૬૫૮ ૬૭ ૩૬ ૩૧
૩૩ પંડોળી ૧૫૧૦૩ ૭૯૩૭ ૭૨૬૬ ૨૪૭ ૧૨૫ ૧૨૨ ૧૬ ૧૦
૩૪ નાર ૭૬૧૯ ૪૦૨૦ ૩૫૯૯ ૪૫૨ ૨૩૦ ૨૨૨ ૭૬ ૩૬ ૪૦
૩૫ સાંસેજ ૧૬૯૫ ૮૬૭ ૮૨૮ ૧૧૫ ૬૪ ૫૧
૩૬ રામોદડી ૧૮૯૪ ૯૪૯ ૯૪૫ ૧૭૩ ૯૭ ૭૬
૩૭ માનપુરા ૧૭૮૩ ૯૩૪ ૮૪૯ ૧૬૫ ૯૩ ૭૨
૩૮ માણેજ ૩૦૪૬ ૧૬૦૮ ૧૪૩૮ ૩૩૨ ૧૮૦ ૧૫૨
૩૯ ખડાણા ૫૪૮૧ ૨૯૦૦ ૨૫૮૧ ૧૮૪ ૯૬ ૮૮
૪૦ જોગણ ૩૬૫૪ ૧૮૯૦ ૧૭૬૪ ૪૪ ૨૫ ૧૯
૪૧ દાવલપુરા ૧૭૦૬ ૯૧૮ ૭૮૮ ૨૭૨ ૧૪૬ ૧૨૬ ૧૮ ૧૧
૪૨ લકકડપુરા ૧૮૧૨ ૯૩૦ ૮૮૨ ૪૯ ૨૪ ૨૫
૪૩ સીમરડા ૨૫૮૯ ૧૩૬૬ ૧૨૨૩ ૩૧૪ ૧૭૦ ૧૪૪ ૬૨ ૨૭ ૩૫
૪૪ વિરોલ સી ૨૬૮૬ ૧૩૯૩ ૧૨૯૩ ૧૯૬ ૯૨ ૧૦૪
૪૫ રૂપીયાપુરા ૨૧૭૯ ૧૧૩૩ ૧૦૪૬ ૧૧૮ ૫૯ ૫૯
૪૬ વિશ્રામપુરા ૧૮૮૦ ૯૮૭ ૮૯૩ ૧૮૬ ૧૦૪ ૮૨
૪૭ શાહપુર ૨૨૩૨ ૧૧૭૫ ૧૦૫૭ ૧૮૧ ૯૪ ૮૭
૪૮ કણીયા ૧૯૨૮ ૯૭૮ ૯૫૦ ૪૦ ૧૯ ૨૧
૪૯ દંતેલી ૩૦૬૪ ૧૬૨૪ ૧૪૪૦ ૬૧ ૨૮ ૩૩
૫૦ ભુરાકુઇ ૨૯૧૭ ૧૫૨૯ ૧૩૮૮ ૨૦૬ ૧૧૩ ૯૩
૫૧ સુંદરા ૨૦૦૮ ૧૦૩૪ ૯૭૪ ૭૫ ૩૪ ૪૧ ૧૪
૫૨ ધૈર્યપુરા ૨૦૯૯ ૧૧૨૫ ૯૭૪ ૧૪ ૧૦
૫૩ વડદલા ૬૯૦૭ ૩૬૩૯ ૩૨૬૮ ૪૦૯ ૨૨૦ ૧૮૯ ૧૪
૫૪ ધર્મજ ૧૦૪૨૯ ૫૩૮૦ ૫૦૪૯ ૧૦૮૮ ૫૫૮ ૫૩૦ ૪૭ ૨૫ ૨૨
૫૫ સુંદરણા ૪૮૨૪ ૨૫૭૧ ૨૨૫૩ ૩૯૦ ૨૧૨ ૧૭૮
૫૬ ભાલેલ ૧૫૩૯ ૭૧૮ ૮૨૧ ૧૩૪ ૬૫ ૬૯
કુલ ૨૩૨૫૯૪ ૧૨૦૮૭૦ ૧૧૧૩૭૪ ૧૪૭૭૭ ૭૭૯૨ ૬૯૮૫ ૧૧૧૧ ૫૮૦ ૫૩૧