પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખા ઘટકમાં આંગણવાડી કેન્દ્રની વિગત

ઘટકમાં આંગણવાડી કેન્દ્રની વિગત


ઘટક મંજુર થયેલ આંગણવાડી કાર્યાન્વિત આગણવાડી
(ગ્રામ્ય વિસ્તાર) ૮૯૮૯
(મ્યુ.વિસ્તાર) ૧૮૧૮
કુલઃ- ૧૦૭૧૦૭