પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ ખેતીવાડી શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શ્રી સી. એન​. પટેલ​
શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુજિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી સી. એન​. પટેલ​
ફોન નંબર૨૬૨૧૦૨
મોબાઇલ નંબર૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩
ફેકસ નંબર૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અનં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેઇલ
શ્રી સી. એન​. પટેલ​જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૬૨૧૦૨૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩dao.ddo.and@gmail.com