પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ પશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ૫શુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુ૫શુ દવાખાના સોજીત્રા મુ.પો. સોજીત્રા જી.આણંદ પીન નં.૩૮૭૨૪૦
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી૫શુ ચિકિત્સક અધિકારી - સોજીત્રા
ફોન નંબર-
મોબાઇલ નંબર-
ફેકસ નંબર-

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
શ્રી પંકજકુમાર ગાયક્વાડ ૫શુચિકિત્સક ૦૨૬૯૭-૨૩૩૨૮૬ - ૯૭૧૨૪૪૨૫૪૬-