પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ આંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામઆર્યુવેદ દવાખાના પલોલ-સોજીત્રા
શાખાનું સરનામુંઆર્યુવેદ દવાખાના,પલોલ તથા કાસોર તા.સોજિત્રા જી.આણંદ પીન નં.૩૮૭૨૪૦
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીતાલુકા વિકાસ અધિકારી – સોજીત્રા
ફોન નં૦ર૬૯૭-૨૩૪૯૦૦
મોબાઈલ નંબર-

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અં.નંવહિવટી અધિકારી નું નામહોદોશાખા નું સરનામુંફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
ડો.હિરલબેન મહેતા મેડીકલ ઓફીસર ---૯૪૨૭૦૧૧૧૧૨