પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ પશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામસહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુતાલુકા પંચાયત સોજીત્રા મુ.પો.સોજીત્રા જી.આણંદ પીન નં.૩૮૭૨૪૦
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીતાલુકા વિકાસ અધિકારી – સોજીત્રા
ફોન નંબર૦ર૬૯૭-૨૩૪૬૦૦
મોબાઇલ નંબર-
ફેકસ નંબર-

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નંવહીવટી અધિકારીનું નામશાખા નું સરનામુંહોદ્દોફોન નંબર કચેરીફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ- મેલ
શ્રી સુરેશભાઇ પરમાર વિ.અધિ.સહકાર ૦ર૬૯૭-ર૩૪૬૦૦ ૦ર૬૯૭-ર૩૪૬૦૦ ૯૯૦૯૬૬૨૧૮૪ -