પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓબાંધકામ શાખાશાખાની સં૫ર્ક માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુસોજીત્રા તાલુકા પંચાયત કચેરી,
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી માલવ એમ ઠઠકર
ફોન નંબર૨૩૪૩૦૦
ફેકસ નંબર-