પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની સં૫ર્ક માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુજિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી કે.એન.ડોડીયા​​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર-
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯
ફેકસ નંબર૦ર૬૯ર-રપ૯૬૭પ
અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
શ્રી કે.એન.ડોડીયાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી--૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯dyddodevelopment@gmail.com