પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠનવા ચુંટાયેલ સભ્‍યશ્રીઓની માહિતી

સોજીત્રા તાલુકામાં જીલ્લા પંચાયતના ચુંટાયેલ સદસ્યશ્રીઓની વિગત

અ.નં. સભ્યશ્રીનું નામ મત વિસ્તાર સરનામુ બેઠકનો પ્રકાર કયા ૫ક્ષના છે?
ગોરધનભાઇ ભિખાભાઇ કાસોર ઠે.કાળકાતા મંદિર પાસે ચરા મા મુ.કાસોર તા.સોજીત્રા સા.શૈ.૫.વર્ગ ભા.રા.કો.
ભાનુબેન અરવિંદભાઇ રાઠોડ ડભોઉ મુ.મઘરોલ તા.સોજીત્રા સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.