પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખા શિક્ષણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ - તાલુકા પંચાયત સોજીત્રા મુ.પો. સોજીત્રા જી.આણંદ પીન નં.૩૮૭૨૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - સોજીત્રા
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૭ –ર૩૪૩૦૦
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર

શ્રી દિલિપસિહ મહિડા

તા.પ્રા.શિક્ષણાધિકારી ૦ર૬૯૭-૨૩૪૩૦૦ - ૮૧૨૮૬૫૭૭૦૩