પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ આરોગ્ય શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

ડૉ. આર. બી. પટેલ
શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામુઆરોગ્ય શાખા,જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડૉ. આર. બી. પટેલ, મુખ્ય જિલ્‍લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લાપંચાયતઆણંદ.
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૮૭૦૦૦૧
ફેકસ નંબર(૦ર૬૯ર) ર૬૮૭૭૫,ર૬૮૮ર૦.

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેઈલ
ડૉ. આર. બી. પટેલમુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી-(૦ર૬૯ર) ૨૬૮૭૭૫૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧cdho.health.anand@gmail.com
ડૉ. શાલીની ભાટીયાઅધિક મુ.જિ. આ. અધિકારી(૦ર૬૯ર) ર૪૧૭૫૧(૦ર૬૯ર) ૨૪૧૭૫૧૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૨adho.health.anand@gmail.com