પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓસિંચાઇ શાખાશાખાની સં૫ર્ક માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામસિંચાઇ શાખા
શાખાનું સરનામુકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, સિંચાઇ વિભાગ, પથિક આશ્રમ, રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી આર. આર. પરમાર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી
ફોન નંબર-
ફેકસ નંબર૦ર૬૯ર-૨૫૦૮૯૮
અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
શ્રી આર. આર. પરમારકાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ)-૦ર૬૯ર-૨૫૮૦૯૮૯૯૭૯૯ ૭૭૩૪૫kidpanand_pathik@yahoo.com