પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઈ શાખા

પ્રસ્તાવના


આણંદ જીલ્લા પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ દ્વારા જીલ્લા્માં નાની સિંચાઇના કામો જેવા કે નાની સિંચાઇ યોજનાઓ ઉદવહન સિંચાઇ યોજના અનુશ્રવણ તળાવો ચેકડેમ યોજનાઓ અછતમા થયેલ તળાવોને વેસ્ટિ વીયર વ્યનવસ્થિઓત પાળા બનાવી સલામત તબક્કે લાવવાના કામો બાંધવા તથા તેના મરામત અને જાળવણી કરવી વિગેરે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. આ વિભાગ હેઠળ સમગ્ર જીલ્લાનના નાની સિંચાઇના કામોને લગતા પ્રાથમિક અહેવાલ મોજણી સંશોધન નકશા અંદાજ પત્રકો બનાવવા બાંધકામ તેના મરામત અને જાળવણીની કામગીરી તથા કુદરતી આફતો જેવી કે પુર હોનારત વાવાઝોડું અછત રાહત કે ભુકંપ સમયે તાકીદની કામગીરી તાત્કાકલીક મરામતની કામગીરી વગેરે હાથ ધરી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.