પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ હિસાબી શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામમહેકમ શાખા-સોજીત્રા
શાખાનું સરનામુતાલુકા પંચાયત કચેરી, સોજીત્રા તા. સોજીત્રા જી.આણંદ પીન નં.૩૮૭૨૪૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીતાલુકા વિકાસ અધિકારી - સોજીત્રા
ફોન નંબર૦ર૬૯૭-ર૩૪૩૦૦
ફેકસ નંબર-

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી બી.ડી.સિસોદીયા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૯૭-૨૩૪૦૦-૭૫૬૭૦૧૨૩૭૯