પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

તમામ કર્મચારીની રજા મંજુરીના હુકમો
ઉચ્ચ તર પગાર-ધોરણની દરખાસ્તક
પગાર ફિકસેશન
પેન્શફન અંગેની કાર્યવાહી
નિવૃત કર્મચારીના રજા રોકડના આદેશ
કર્મચારીઓના ઇજાફા મંજુર કરવા
કર્મચારી બદલી થઇ હોય તો છુટ્ટા કરવા, હાજર લેવા
કર્મચારીના મેડીકલ બિલ પાસ કરવા