પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠનવા ચુંટાયેલ સભ્‍યશ્રીઓની માહિતી

ચુંટાયેલ સભ્‍યશ્રીઓની માહિતી

અનું નં મતદાર વિભાગ નું નામ તાલુકા પંચાયત સભ્યશ્રી નું નામ નંબર કયા ૫ક્ષના છે?
બાલીન્ટા શ્રીમતિ મીનલબેન પ્રવિણભાઇ ભટ ૯૯૦૯૨૩૯૮૧૦ ભા.જ.પા.
ભડકદ શ્રી શંભુભાઇ શનાભાઇ સોલંકી ૯૯૦૪૨૬૫૪૨૨ ભા.રા.કો.
ડભોઉ શ્રીમતિ જશોદાબેન જગદીશભાઇ વણકર ૯૬૨૪૮૩૪૭૫૩ ભા.રા.કો.
દેવાતજ શ્રીમતિ દીપીકાબેન પૃથ્વીરાજસીંહ સીસોદીયા ૯૭૧૪૭૮૭૮૦૬ ભા.રા.કો.
દેવાતળપદ-૧ શ્રીમતિ શાંતાબેન રતનસંગ ગોહેલ ૯૬૨૪૭૬૬૭૫૨ ભા.રા.કો.
દેવાતળપદ-૨ શ્રીમતિ મીનાબેન કમલેશભાઇ ગોહેલ ૯૯૦૪૭૯૫૬૩૧ ભા.રા.કો.
ગાડા શ્રીમતિ નિલમબેન વિષ્ણુંભાઇ સોલંકી ૯૫૧૨૨૧૮૪૨૩૦ ભા.રા.કો.
કાસોર-૧ શ્રીમતિ ડિમ્પલબેન નિમેષભાઇ પટેલ ૯૭૩૭૨૨૯૫૯૮૦ ભા.રા.કો.
કાસોર-૨ શ્રીમતિ રંજનબેન મનુભાઇ પરમાર ૮૧૪૦૬૮૭૭૮૦ ભા.રા.કો.
૧૦ કાસોર-૩ શ્રી મનુભાઇ ખોડાભાઇ પરમાર ૯૬૨૪૭૩૦૪૧૩ ભા.રા.કો.
૧૧ મઘરોલ શ્રી મફતભાઇ મોહનભાઇ રાઠોડ ૯૮૨૪૮૨૦૫૩૨ ભા.રા.કો.
૧૨ મલાતજ શ્રી દિપેશકુમાર મહોબતસીંહ મહીડા ૯૯૨૫૦૯૦૦૪૫ ભા.રા.કો.
૧૩ પીપળાવ શ્રી ભાસ્કરભાઇ ડાહયાભાઇ પટેલ ૯૯૨૫૦૩૫૬૭૯ ભા.જ.પા.
૧૪ રૂણજ શ્રી પ્રવિણભાઇ કનુભાઇ પરમાર ૭૮૭૪૦૧૭૭૫૨ ભા.રા.કો.
૧૫ ત્રંબોવાડ શ્રી ધીરૂભાઇ સોમાભાઇ ચૌહાણ ૯૫૭૪૭૬૯૮૪૫ ભા.રા.કો.
૧૬ વિરોલ (સો) શ્રીમતિ સમુબેન પુનમભાઇ હરિજન ૯૯૨૫૮૪૩૮૧૧ ભા.રા.કો.