પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું


શાખાનું નામ તાલુકા પંચાયત કચેરી, સોજીત્રા
શાખાનું સરનામું સરકારી દવાખાના સામે
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સોજીત્રા
ફોન નંબર ૦ર૬૯૭-ર૩૪૩૦૦
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯૭-ર૩૪૯૦૦