પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે સામાન્‍ય સભા

સામાન્‍ય સભા

અનું સભ્‍ય શ્રી નું નામ હોદો મોબાઇલ નં
મહીડા દિપેશભાઇ મહોબતસિંહ પ્રમુખ શ્રી ૯૯૨૫૦૯૦૦૪૫
પરમાર પ્રવિણભાઇ કનુભાઇ ઉપ્ર પ્રમુખ શ્રી ૭૮૭૪૦૧૭૭૫૨
સોલંકી નિલમબેન વિષ્ણુભાઇ કા. અધ્‍યક્ષ ૯૫૧૨૨૧૮૪૨૩
હરિજન સમુબેન પુનમભાઇ સા.ન્‍યાય સ. અધ્યક્ષ ૯૯૨૫૮૪૩૮૧૧
ચૌહાણ ધીરુભાઇ સોમાભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૯૫૭૪૭૬૯૮૪૫
પટેલ ભાસ્કરભાઇ ડાહથાભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૯૯૨૫૦૩૫૬૭૯
ભટ મીનલબેન પ્રવિણભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૯૯૦૯૨૩૯૮૧૦
સોલંકી શંભુભાઇ શનાભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૯૯૦૪૨૬૫૪૨૨
વણકર જશોદાબેન જગદીશભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૯૬૨૪૮૩૪૭૫૩
૧૦ સીસોદીયા દીપીકાબેન પૃથ્વીરાજસિંહ સભ્‍ય શ્રી ૯૭૧૪૭૮૭૮૦૬
૧૧ ગોહેલ શાંતાબેન રતનસંગ સભ્‍ય શ્રી ૯૬૨૪૭૬૬૭૫૨
૧૨ ગોહેલ મીનાબેન કમલેશભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૯૯૦૪૭૯૫૬૩૧
૧૩ પટેલ ડિમ્પલબેન નિમેષભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૯૭૩૭૨૨૯૫૯૮
૧૪ પરમાર રંજનબેન મનુભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૮૧૪૦૬૮૭૭૮૦
૧૫ પરમાર મનુભાઇ ખોડાભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૯૬૨૪૭૩૦૪૧૩
૧૬ રાઠોડ મફતભાઇ મોહનભાઇ સભ્‍ય શ્રી ૯૮૨૪૮૨૦૫૩૨