પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટી.ડી.ઓ વિષે

ટી.ડી.ઓ વિષે


TDO
ટી.ડી.ઓ.નું નામ શ્રી એચ.જી.વ્યાસ
ટી.ડી.ઓ.નું સરનામુંમુ. પો. સોજીત્રા જિ. આણંદ
ટી.ડી.ઓ. ફોન નંબર૦૨૬૯૭ – ૨૨૩૪૯૦૦ (ઓફિસ)
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૦૧૨૩૭૯
ટી.ડી.ઓ. ફેકસ નંબર૦૨૬૯૭-૨૩૪૯૦૦
ઈ-મેઈલtdo.sojitra@gmail.com

વહીવટી અઘિકારી

અનુ કર્મચારી નુ નામ હોદો સરનામુ ફોન નબર
શ્રી એચ.જી.વ્યાસતા.વિ.અતાલુકા પચાયત સોજીત્રા ૭૫૬૭૦૧૨૩૭૯