પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અધિકારી

વહીવટી અધિકારી


અનુકર્મચારી નુ નામહોદોસરનામુફોન નબર
શ્રી એચ.જી.વ્યાસતા.વિ.અ.
શ્રી બી.ડી.સિસોદીયામ.તા.વિ.અ.તાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૮૭૯૩૩૪૪૦૦
શ્રી કમલેશભાઇ ટી ઠક્કરવિસ્તરણ અધિકારી પચાયતતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૪૨૬૬૮૨૯૪૩
શ્રી દિલિપસિહ મહિડાકેળવણી નિરીક્ષકતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૮૧૨૮૬૫૭૭૦૩
શ્રી પી.કે.નિનામાસર્કલ ઇન્‍સ્‍પેકટરતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૭૬૦૦૯૦૯૮૭૫
શ્રી પી.એન.પટેલસીનીયર કલાર્કતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૯૨૫૪૮૨૩૫૮
અજિતસિંહ જાલાસીનીયર કલાર્કતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૯૦૯૨૪૦૦૧૧
એચ.જી.પરમારજુ.કલાર્કતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૬૨૪૨૭૫૮૪૮
ડી જે ચૌહાણજુ.કલાર્કતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૮૯૮૦૮૦૧૬૦૦
૧૦આર બી પ્રજાપતીજુ.કલાર્કતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૮૪૬૯૪૭૧૦૬૧
૧૧શ્રી પટેલ પ્રજ્ઞેશકુમાર પ્રવિણભાઇમેન પાવર સપોર્ટ સતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૬૦૧૮૧૮૯૯૮
૧૨શ્રી દેવાંગ શેલતટી.એલ.ઇતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૬૦૧૨૯૫૫૨૪
૧૩શ્રી રાજુભાઇ ગોહેલતાલુકા કો. ઓર્ડીનેટરતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૮૭૫૮૦૨૧૪૫૦
૧૪શ્રી હિતેશ પંડયાડ્રાઇવરતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૪૨૭૬૩૬૬૩૧
૧૫શ્રી મનુભાઇ કે. હરિજનપટાવાળાતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૫૮૬૩૭૯૪૬૧
૧૬શ્રી કાન્‍તિભાઇ વણકરપટાવાળાતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૩૭૬૦૫૫૨૮૪
૧૭શ્રી આર.એમ.પરમારપટાવાળાતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૮૧૪૧૬૦૧૩૦૩

અાઈ.આર.ડી.શાખા​

અનુકર્મચારી નુ નામહોદોસરનામુફોન નબર
શ્રી સુરેશભાઇ એસ.કા.પટેલમ.તા.વિ.અ.તાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૯૨૪૭૩૫૩૭૯
શ્રી માલવ એમ. ઠકકરઅ.મ.ઇ.તાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૪૨૭૫૪૩૩૩૮
શ્રી સુરેશભાઇવિસ્તરણ અધિકારીતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૯૦૯૬૬૨૧૮૪
શ્રી વાય.વી.શર્માઇ.ચા.આઇ.આર.ડીપી કલાર્કતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૪૨૭૬૨૨૧૪૨
શ્રીમતી ગોહીલ જોનસીના મહેન્દ્રભાઇઇ.ચા.એકાઉન્ટનતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૭૨૭૫૨૭૯૯૨
શ્રી બીપીન કે.વણકરબ્‍લોક કો. ઓર્ડીનેટરતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૫૭૪૩૫૧૨૭૭
શ્રી જયેશ.કે.વણકરકલ્સ્ટર કો. ઓર્ડીનેટરતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૭૮૭૮૭૭૦૨૦૧
મહેશભાઇ એલ ગોધાણીગ્રામ સેવકતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૭૬૦૦૭૩૯૨૪૬
શ્રી મેહુલકુમાર કા પટેલઆઇ.આર.ડીપી કો. ઓપરેટરતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૮૪૬૦૪૯૫૦૭૮
૧૦શ્રી હિરાભાઇ હરિજનપટાવાળાતાલુકા પચાયત સોજીત્રા૯૬૬૨૬૩૮૩૮૭

મિશન મંગલમ શાખા

અનુ કર્મચારી નુ નામ હોદો સરનામુ ફોન નબર
શ્રી રાકેશ.એમ.પરમારટી.એલ.એમ આઇ આર ડી ૭૫૬૭૮૯૮૪૮૫

એમ જી એન આર જી એ

અનુકર્મચારી નુ નામહોદોસરનામુફોન નબર
એચ બી પાટીલ ટેક આશી
૮૧૨૮૬૭૭૧૩૫
હર્ષદભાઇ વણકર એમ આઇ એસ
૯૩૭૬૧૫૨૩૭૧
સમીમ વહોરા એકાઉન્ટટ
૯૧૦૪૧૬૨૫૦૯
કેતનકુમાર મકવાણા જીઆરએસ
૯૯૦૪૫૬૫૨૧૨
બીન્તા ધામેચા જીઆરએસ
૯૯૨૫૩૮૮૦૨૦
રેખા પરમાર જીઆરએસ
૯૮૭૯૦૬૬૪૦૬