પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા વસ્તી વિષયક માહિતી
વસ્તી વિષયક માહિતી
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
૪૨૩૯૮૩૮૮૮૭૮૧૨૮૫

અનુ.જાતિ અનુ.જન.જાતિ અન્ય કુલ
૪૩૧૧૪૮૩ ૭૬૪૯૧ ૮૧૨૮૫