પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે


શ્રી શંભુભાઇ શનાભાઇ સોલંકી
પ્રમુખનું નામ:
શ્રી શંભુભાઇ શનાભાઇ સોલંકી

સરનામું:
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત,સોજીત્રા.

ફોન નંબર:
૦૨૬૯૭-૨૩૪૬૦૦

મોબાઇલ નંબર:
૯૯૦૪૨૬૫૪૨૨