પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાગામ સવલત નોધણી

ગામ સવલત નોધણી

 
તાલુકાના ગામોમાં પાયાની સુવિધાઓ જેવી કે પ્રાથમીક શાળા ,માઘ્યમીક શાળા, ઉચ્ચતર માઘ્યમીકશાળા, તબીબી આરોગ્ય વિષયક વાહનવ્યવાહર-સંદેશા વ્યવાહર પોષણ કાર્યક્રમ વિજળી કરણ, પશુપાલન, સિચાઈ સામાજિક આર્થિક સેવાઓ, પીવાના પાણીની સુવિધા, ધરથાળ પ્લોટ, સામાજિક સુધ્ધી), પર્યાવરણ સુધારણા, ગ્રામ પંચાયતમા અમલમા મુકાયેલ જયોતિ ગામ યોજના, ઈગામ યોજના, સમરસ ગામ પંચાયત તીર્થગામ, પંચવટી યોજના, ગોકુળ ગામ, ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબો ને સરદાર આવાસ, ધરથાળ પ્લોટ, ગ્રામ પંચાયતનુ્ર વહીવટી માળખુ,પચાયતની સમિતીઓ બેઠકો પંચાયતના કરવેરા ,દબાણો પશુપાલનવસ્તી, ખેતી અને પાક હેઠળનો વિસ્તાર, ખેતતલાવડી, વોટરશેડ યોજના, ચેકડેમ બોરીબંધ, ઉધોગ, અને વિવિધ યોજના હેઠળના કામો, ની માહીતી એકત્ર કરવામા આવે છે.છેલ્લી ગ્રામ સવલત મોજણી ર૦૦૪ મા હાથ ધરી પુર્ણ કરવામા આવેલ હતી.