પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજન્‍મ-મરણની નોંધણી
કૂમ તાલુકાનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
સોજીત્રાપુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
૧૯૦૨ ૧૮૫૨ ૧૭૨૩ ૧૧૧૪ ૧૫