પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસામાજીક આર્થિક સમીક્ષા

સામાજીક આર્થિક સમીક્ષા

 
સામાજીક આર્થિક સમીક્ષા ૧૯૯૧-૨૦૦૧ વસ્‍તી વધારાનો વિકાસદ

અ.નં.

તાલુકો

કુલ

ગ્રામ્‍ય

સોજીત્રા

૮.૪૭

૩૦.૩

સને ૨૦૦૧ વસ્‍તી ગણતરી મુજબ
 

અ.નં.

તાલુકો

કુલ વસ્‍તી

પુરૂષ

સ્‍ત્રી

અ.જા.

અ.જ.જા.

પુરૂષ

સ્‍ત્રી

કુલ

પુરૂષ

સ્‍ત્રી

કુલ

સોજીત્રા

૯૬૧૩૮

૫૦૪૭૫

૪૫૬૬૩

૩૦૫૪

૨૭૧૬

૫૭૭૦

૨૪૧

૧૯૬

૪૭૭