પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા પંચાયત

સોજિત્રા તાલુકા ની વસ્તી

અ‍ નુ ગામ નુ નામ અનુ.જાતિઅનુ.જન જાતીબક્ષી પંચઅન્ય સંખ્યા
ઇસણાવ૮૮૨૪૮૯૬૪૫૩૨૨૨
કોઠાવી૧૫૩૮૬૯૧૭૩૧૧૯૫
કાસોર૪૩૯૯૨૧૩૩૩૯૮૧૩૦૫૭
ખણસોલ૨૪૨૫૮૬૧૭૨૧૦૦૬
ગાડા૧૯૮૬૪૧૪૭૨૧૨૯૮૩૦૩૨
ડાલી૫૬૯૯૯૮૧૧૧૪૨
ડભોઉ૪૬૦૨૧૫૩૬૨૫૧૪૭૭૫૭૭૭
ત્રમ્બોવડ૧૪૪૭૨૦૭૧૩૫૪૫૩
દેવાતળપદ૩૧૧૧૦૫૮૧૭૧૪૫૦૭૫૮૮
૧૦દેવાતજ૬૩૨૨૧૩૧૧૩૦૩૪૦૬
૧૧પલોલ૩૨૯૧૬૬૭૬૬૧૨૬૬૩
૧૨પીપળાવ૨૯૩૪૭૧૮૦૦૨૮૬૦૫૦૦૦
૧૩બાલીન્ટા૨૪૧૧૩૩૬૨૧૪૧૩૭૧૮
૧૪બાંટવા૧૮૧૨૭૨૫૫૧૩૪૫
૧૫ભડકદ૨૫૩૧૭૧૯૩૫૧૦૫૯૩૨૬૪
૧૬મઘરોલ૧૯૬૪૦૧૫૬૦૨૪૮૧૫
૧૭મલાતજ૪૩૭૮૬૨૨૫૨૨૯૮૫૫૭૬૦
૧૮મેઘલપુર૧૧૩૧૪૮૪૧૩૯૧૭૩૬
૧૯રુણજ૨૫૨૨૪૯૬૮૨૦૩૫૭૨
૨૦લીમ્બલી૫૫૯૪૮૬૯૨૧૭૦૨
૨૧વિરોલ સો૧૦૦૧૭૯૮૯૩૪૨૮૩૨
૨૨સોજીત્રા
 કુલ ૪૩૧૧૪૮૩૫૩૦૦૬૨૩૪૮૫૮૧૨૮૫