પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

બહુજનહિતાયુ અને બહુજન સુખાયુની ભાવના સાથે આયુર્વેદ શાખા કાર્યાન્વીગત થઇ. આ શાખા ધ્વા રા આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથીક દવાખાનાની તાંત્રીકી અને વહીવટી કામગીરીનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન અને નિયંત્રણ કરવામાં આવે છે.
આયુર્વેદિક દવાખાનાઓમાં ગ્રામ્યય વિસ્તાીરની પ્રજાના આરોગ્યકની જાળવણી માટે સ્વાસ્થઆવૃતના નિયમોની જાણકારી આપવામાં આવે છે તથા દર્દીઓનું આયુર્વેદ પધ્ધવતિથી નિદાન કરી નિઃશુલ્કા સારવાર કરવામાં આવે છે. અંતરિયાળ ગામોમાં જયાં આરોગ્ય ની સુવિધાઓ નથી ત્યાંધ આયુર્વેદિક દવાખાનું ધ્વાકરા ગ્રામ્ય જનતાને ઘર આંગણે સ્વાાસ્ય્ જ સુવિધા પુરી પાડવામાં આવે છે.