પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

અ.નં. રવિપાક ખરીફ પાક  
  પાકનું નામ વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ નો વાવેતર વિસ્‍તાર હે. વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮ નો વાવેતર વિસ્‍તાર હે. પાકનું નામ વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ નો વાવેતર વિસ્‍તાર હે. વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮ નો વાવેતર વિસ્‍તાર હે.
ઘઉં ૩૮૧૦ ૩૯૦૦ ખ.ડાંગર ૧૦૩૧૦ ૧૦૩૪૫ 
ચણા ૬૨ ૫૫ ખ.બાજરી ૧૧૭૦ ૧૧૮૮ 
રાઇ-સરસવ ૨૬૫ ૨૭૨ મકાઇ   ૬૫    
ડુંગળી ૨૦ ૨૫ મગ ૭     
લસણ ૧૨ ૧૫ મઠ ૨      
મરચા ૨૦ ૨૫ તુવેર ૨૭ ૨૫
બટાકા ૯૦ ૯૫ દીવેલા ૪૦ ૧૨
ઉ.ડાંગર ૪૦૫૦ ૩૨૦૦ તલ ૩૫ ૪૦
ઉ.બાજરી ૩૦૫ ૨૧૦ કપાસ ૩૮ ૩૫
૧૦       તમાકુ  
૧૧       ગુવારબીડ ૧૦ ૧૨
૧૨       કેળા