પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ - મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામુ -તાલુકા પંચાયત સોજીત્રા મુ.પો. સોજીત્રા જી.આણંદ પીન નં.૩૮૭૨૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી -તાલુકા વિકાસ અધિકારી - સોજીત્રા
ફોન નંબર -૦ર૬૯૭-૨૩૪૩૦૦
ઈન્ટર કોમ નંબર --
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી બી.ડી.સિસોદીયામ.તા.વિ.અધિ. ૦ર૬૯૭-રર૩૪૩૦૦- ૭૫૬૭૦૧૨૩૭૯