પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાવરસાદ ના આંકડા

વરસાદ ના આંકડા

વરસાદ મિ.મિ.માં

અ.નં. તાલુકો ૨૦૦૬ ૨૦૦૭ ૨૦૦૮ ૨૦૦૯ ૨૦૧૦ ૨૦૧૧ ૨૦૧૨ ૨૦૧૩ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭
સોજીત્રા ૬૫૨ ૫૭૨ ૪૨૦ ૩૩૬ ૮૯૦ ૮૦૦ ૬૩૫ ૧૨૬૯ ૯૧૮ ૩૫૭ ૩૯૧ ૮૦૩