પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપંચાયત શાખાશાખાની સં૫ર્ક માહિતી

શાખાની સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત સોજીત્રા મુ.પો. સોજીત્રા જી.આણંદ પીન નં.૩૮૭૨૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી તાલુકા વિકાસ અધિકારી - સોજીત્રા
ફોન નંબર ૦ર૬૯૭-૨૩૪૩૦૦
ઈન્ટર કોમ -
ફેકસ નંબર -

અ.નં.અધિકારીનું નામઅધિકારીનો હોદ્દોફોન નંબરફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી બી.ડી.સિસોદીયામ.તા.વિ.અધિ. ૦ર૬૯૭-રર૩૪૩૦૦-૭૫૬૭૦૧૨૩૭૯ tdo-sojitra@gswan.gov.in