પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ૫શુપાલનઘાસ ચારા વિકાસ

ઘાસ ચારા વિકાસ

 
ધાસચારાની સુધારેલ જાતોના મીનીકીટ વિતરણ કરી સારી જાતનો ધાસચારો ઉપલબ્ધ કરાવી પશુ ઉત્પાદન વધારવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.