પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ૫શુપાલન૫શુ સારવાર

૫શુ સારવાર

 
અ.નં  ગામનું નામ  હોસ્પીટલ/ દવાખાનાનું નામ  દાખલ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા  સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્યા 
સોજીત્રા  ૫શુદવાખાના    ૮૫૯૦
ર  દેવાતળ૫દ  પ્રા.૫શુ. સારવાર કેન્દ    ૧૦૭૧
      કુલ  ૯૬૬૧