પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ૫શુપાલન૫શુધન

૫શુધન

 
અ.નં. ગામનું નામ ગાય ભેંસ બળદ ધેટાં-બકરા ઉંટ મરધા(પોલ્‍ટ્રી) ગધેડુ- કુતરા ધોડા અન્‍ય
ઇસણાવ ૮૯ ૮૫૮ ૨૦૮ ૫૮૨૯ ૩૮ - ૪૮
પીપળાવ ૪૪૫ ૫૩૦ ૧૫૧ ૩૨૯૩ ૪૮ - -      
બાંટવા ૨૫૧ ૫૨૭ - ૪૫ - ૨૬ -
ભડકદ ૨૮૮ ૫૪૧ ૧૦ ૧૦૦ ૪૬ ૧૪ -
રૂણ ૧૫૭ ૪૪૫ ૪૭ ૧૬૫ ૨૪ -
દેવાવાંટા ૧૯૬ ૭૬૮ ૨૦ - ૧૬ -
પેટલી ૧૬૨ ૧૨૬૯ ૧૦ ૪૧૬ ૧૨ - ૩૪ -
ડભોઉ ૮૧૧ ૩૦૧૩ ૧૪ ૬૮ ૧૪ ૯૯૮ ૮૪૯ -
ત્રબોવાડ ૩૦ ૧૫૦૫ - ૯૧૫ - ૨૩ -
૧૦ સોજીત્રા ૩૮૭ ૧૨૫૪ ૫૬ ૨૩૧ ૭૪
૧૧ દેવાતળપદ ૧૦૧ ૧૭૫૨ - - ૨૬ ૧૬ -
૧૨ ખણસોલ ૨૦૬ - - - ૧૧ -
૧૩ વિરોલ ૬૦ ૯૭૦ ૫૨૮ - ૨૦ -
૧૪ કાસોર ૧૬૨ ૨૪૯૩ - ૯૦ ૫૪ -
૧૫ બાલીન્‍ટા ૧૦૪ ૭૦૦ ૪૯ - ૩૦ -
૧૬ કોઠાવી ૩૮ ૧૭૯ - ૪૦ -
૧૭ ડાલી ૨૭ ૩૬૧ - - ૩૨ -
૧૮ મલાતજ ૮૪૬ ૧૦૭૯ - ૩૪૪ ૬૪૭ ૨૭
૧૯ દેવાતજ ૧૮૪ ૯૪૬ - ૨૦૮ ૫૦ ૧૮ -
૨૦ રૂણજ ૧૪૯ ૮૩૬ ૩૫૨ ૫૪ ૪૦ -
૨૧ ગાડા ૩૮૮ ૫૮૯ ૧૦ ૨૭ ૩૮ ૩૦ -
૨૨ પલોલ ૩૩૯ ૬૪૮ - ૭૯ ૨૨ ૨૮ -
૨૩ મઘરોલ ૨૮૬ ૧૬૩૬ ૪૦ ૨૬ ૩૪ -  
૨૪ મેઘલપુર ૬૬ ૧૭૯ - ૨૯ ૧૪ ૩૯ -
૨૫ લીંબાલી ૧૫૮ ૨૯૩ - ૨૫ ૨૦ ૨૬ -
 

કુલ

૫૭૩૧ ૨૩૫૭૭ ૧૦૪ ૩૭૧૩ ૧૩૨ ૧૧૫૫૭ ૧૫૯૧ ૧૨૩
 
આગળ જુઓ