પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા શાખાની યોજનાઓ

શાખાની યોજનાઓ

મહિલા તથા જનરલ કેટેગરીનાં લોકો માટે બકરા એકમ સ્થાુપવાની યોજના.
મહિલા તથા જનરલ કેટેગરીનાં લોકો માટે બકરા એકમ સ્થાપવાની યોજના.
ગમાણ સહાય યોજના
ઘેટા-બકરા વિકાસ યોજના
ઘાસ ચારા પાકનાં મીની કીટસ
પશુ આરોગ્યા યોજના
પશુ સંવર્ધન યોજના
ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ અનુ.જાતીનાં દુધાળા પશુઓ માટે હેલ્થી કવર પેકેજ યોજના