પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ૫શુપાલનસહાયની માહીતી

સહાયની માહીતી

 
અનુસુચિત જાતીના લોકોને ધાસ કાપવા માટેના ચાફકટર પુરા પાડવા.
અનુસુચિત જાતીના લોકોના દુધાળા પશુઓ માટે હેલ્થ પેકેજ પુરા પાડવા.
પ હેકટર વિસ્તાર ગૌચર સુધારણા માટે સહાયની યોજના.
 
પશુપાલકોને સુધારેલા ધાસચારા બીયારણ કીટ પુરા પાડવાની યોજના.