પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ૫શુપાલનશિબીરોની માહિતી

શિબીરોની માહિતી

 
અ.નં  ગામનું નામ  શિબીરનું નામ  સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા  લાભ લીધેલ ૫શુપાલકોની સંખ્યા  નાણાકીય ખર્ચ 
ત્રંબોવાડ  ૫શુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શીબીર  ૧૦૭ ૫૨ ૪૦૦૦
ખણસોલ  //  ૧૧૫ ૫૮ ૪૦૦૦
બાંટવા  //  ૧૧૨ ૫૩ ૪૦૦૦
રૂણ  //  ૨૨૫ ૭૫ ૪૦૦૦
પાંચલીપુરા  //  ૧૩૦ ૭૧ ૪૦૦૦
વિરોલ(સો)  //  ૨૩૦ ૯૦ ૪૦૦૦
મઘરોલ  કે.પુ. શીબીર  ૧૧૫ ૫૪ ૧૫૦૦
ડભોઉ  //  ૬૦૭ ૨૧૩ ૧૫૦૦
મલાતજ  //  ૧૮૧ ૬૫ ૧૫૦૦